Innovation

HÄLSA

DIGITALA VERKTYG LYFTER VÅRDEN

Patienten i centrum. Det är utgångspunkten för e-hälsoföretaget FRISQ. Med innovativa och systemintegrerade helhetslösningar skapar de en sammankopplande länk mellan vård och patient.

– Det övergripande syftet är att patienten ska få möjlighet att ta ansvar för och överblicka sin egen vård, säger Martin Irding, vd FRISQ.

FRISQ har sedan tidigare utvecklat ett antal olika applikationer specifika för olika patientgrupper, till exempel reumatiker och astmatiker men utvecklar nu ett mer omfattande system som riktar sig både till vården och patienterna – FRISQ Care.

– Det här är nästa steg och kommer skapa interaktiv kommunikation mellan vård och patient på riktigt. Men för att våra lösningar ska vara hjälpsamma för vårdpersonalen är det viktigt att att de blir helintegrerade. Det betyder att vi bygger våra lösningar inom befintlig struktur. Det skapar större värde om man bygger på system som redan används, system som vårdpersonalen är vana vid.

FRISQ är den enda oberoende aktören som lyckats koppla ihop sina lösningar med den nationella receptdatabasen, vårdens journalsystem, den nationella vårddatabasen och apotekens system.

– Vården står inför enorma utmaningar, inte minst på grund av en allt äldre befolkning med ökande vårdbehov. Lägg därtill framtida svårigheter att säkra kompetensförsörjningen i framtiden. Det kräver att patienterna måste få bättre verktyg att ta ansvar för sin egen hälsa. Ju mer man kan göra själv desto färre läkarbesök behöver man göra vilket minskar belastningen på vården, säger Martin Irding. Tillgång till all relevant information gällande sin vård är således en avgörande faktor, något som också är centralt i FRISQs lösning.

– Det innebär att man ska kunna ha kontinuerlig kommunikation med vården via sin telefon eller läsplatta, samtidigt som man får fylla i vetenskapligt varierade frågeformulär för att skapa ett korrekt underlag för vården.

Digitalisering av vården innebär samtidigt att integritetsfrågor blir högst aktuella.

– Det är givetvis något som vi tar på allra största allvar. Vi utgår från ett unikt myndighetsgodkännande utfärdat av E-hälsomyndigheten och vi uppfyller alla krav kopplade till Bank-ID, datasäkerhet och personuppgiftshantering.

I praktiken innebär det att systemet inte lagrar en sekund data mer än nödvändigt. Martin Irding ser FRISQ Care som ett led i den nödvändiga omställning som vården måste gå igenom.

– Vi går mot en vård som mer och mer utgår från patientens perspektiv där vårdpersonalen får organisera sig utifrån patientens vårdplan, med team bestående av kompetenser som är relevanta för vårdplanen. Men för att det arbetssättet ska bli framgångsrikt så krävs vettiga digitala verktyg, säger han.

 

Share This Post :