Innovation

HÄLSA

Skolan rustas med kunskap om smartare produkter

Teknikämnet har länge haft en undanskymd plats i många svenska skolor och för att den undervisning som bedrivs ska vara relevant för eleverna behöver den i högre grad utgå från elevernas intressen, behov och erfarenheter. Ett exempel på hur undervisningen kan göras relevant är att genomföra arbetsområden som inkluderar de nya smartare produkter som nu dyker upp i vårt samhälle. Teknik är ett brett skolämne och lärares olika bakgrund och olika möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling innebär en utmaning när det gäller likvärdigheten i undervisningen. Denna trend vill NTA Skolutveckling ändra på genom en tredagars grundutbildning för lärare som inleddes den 29 augusti på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm. Utbildarna ska fördjupa sig ytterligare samt arbeta med temat med egna elever för att sedan utbilda fler lärare i temat under 2020.

Temat ”Smartare produkter” innefattar elektroniksystem som är integrerad i en produkt och som fått flera funktioner än de grundläggande. Med lärarnas ökade kompetens ska eleverna kunna lösa olika tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, så kallad micro:bit.

– Detta är ett tekniktema där eleverna får undersöka och diskutera drivkraften bakom teknikutvecklingen och samhällsfrågor med tekniskt innehåll i smartare produkter. Hur smartare produkter är sammankopplade i elektroniksystem och hur det står i förhållande till ett hållbart och säkert samhälle. Finns det risker med ny teknik eller är ny teknik bara av godo? Dessa är viktiga samhällsfrågor och lärare behöver bli bättre på att veta hur det fungerar för att sedan inspirera och motivera eleverna att vilja studera ämnet teknik ur olika parametrar, säger Christian Rydberg, lektor i Ängelholms kommun.

NTA Skolutveckling som håller i arrangemanget är en icke-kommersiell förening för skolhuvudmän som är intresserade av att skapa långsiktiga förutsättningar för utveckling av undervisning i NO och teknik i förskolan och grundskolan. ”Smartare produkter” är NTA:s 27:e tema, och temat är framtaget i ett samarbete med Vinnovas strategiska innovationsprogram ”Smartare elektroniksystem”.

NTA vilar på fem grundpelare; teman, kompetensutveckling, materiel, organisation och utvärdering. Varje tema granskas av NTA:s vetenskapliga råd som består av ledamöter från Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och ämnesdidaktiska forskare från universitet och högskolor. Det vetenskapliga rådet granskar varje tema både ämnesmässigt och ämnesdidaktiskt. Varje tema provas även ut av lärare och på så sätt vilar alla NTA-teman på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Det nya temat ”Smartare produkter” vänder sig till mellanstadiet. Eleverna får arbeta frågebaserat laborativt, vilket motiverar eleverna till studier samtidigt som det skapar engagemang och studiero. Cirka 225 000 elever nås varje år av NTA:s teman, som fungerar som en aktiv brygga mellan lärarnas behov av stöd och struktur för bättre undervisning och möjligheter för elevers maximala lärande.

– Samtidigt är NTA ett nätverk där lärare utbyter erfarenheter och kunskap. NTA är en hållbar lärande organisation där samverkan sker med högre utbildning och intressenter. Lärare som är extra skickliga inom vissa områden får dessutom möjlighet att arbeta som utbildare, utvecklare och utprovare, säger Ulrika Johansson, utvecklingschef för NTA Skolutveckling.”.

– All kompetensutveckling och allt material som NTA Skolutveckling erbjuder utgår från förskolans och grundskolans läroplaner och de behov som finns i skolan. På så vis bidrar NTA till skolutveckling i form av ökad likvärdighet av den undervisning barn och elever möter. Alla barn och elever har rätt till god undervisning av hög kvalitet i en trygg miljö, säger Veronica Bjurulf, VD för NTA Skolutveckling.

“Smartare elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. För att lyckas adresseras tre huvudutmaningar; Förbättra samverkan och öka effektiviteten i värdekedjor, Bibehålla och vidareutveckla nationell spets inom nyckelområden, Säkra branschens kompetensförsörjning.

Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen är långsiktigt och satsningen på grundskolan handlar om att öka intresset bland eleverna för teknik och naturvetenskap samt att påvisa elektronikens möjlighet att lösa våra stora samhällsutmaningar. Valet att samarbeta med NTA Skolutveckling gjordes efter en noggrann utvärdering av möjligheterna till stor spridning med kvalitativt innehåll”

www.ntaskolutveckling.se

 

Share This Post :